HIMNO DEVALENCIA

 

 

¡Visca! ¡Visca! ¡Visca!

¡Viva! ¡Viva! ¡Viva!

 

 

Per a ofrenar noves glòries a Espanya,

Para ofrendar nuevas glorias a España

tots a una veu, germans vingau.

todos a una voz, hermanos venid.

 

 

¡Ja en el taller i en el camp remoregen,

¡Ya en el taller y en el campo resuenan

cántics d'amor, himnes de pau!.

cantos de amor, himnos de paz!.

 

 

¡Pas a la Regió

¡Ved a la Región

que avança en marcha triomfal!

que avanza en marcha triunfal!.

 

 

Per a Tu la vega envía

Para Ti la Vega envía

la riquessa que atresora,

la riqueza que atesora,

i és la veu de l'aigua càntic d'alegria

y es la voz del agua canto de alegría,

acordat al ritme de guitarra móra.

recordando el ritmo de guitarra mora.

 

 

Paladins de l'Art t'ofrenen

Paladines del arte ofrecen

ses victòries gegantines,

sus victorias gigantescas:

i a tos peus, Sultana, jardins estenen,

y a tus pies, Sultana,  jardines extienden,

un tapiç de murta i de roses fines.

un tapiz de mirto y de rosas finas.

 

 

Brinden fruites daurades

Brindan frutas doradas,

els paradisos de les riberes,

los paraísos de las riberas;

penguen les arracades

cuelgan los pendientes

sota les arcades de les palmeres.

bajo las arcadas de las palmeras

 

 

Sona la veu amada

Suena la voz amada

i en potentíssim, vibrant ressó,

y en potentísimo, vibrante eco,

notes de nostra albada

notas de nuestro alba

canten les glòries de la Regió.

cantan las glorias de la Región.

 

 

Valencians: en peu alcem-se

Valencianos, alcémonos en pie.

que nostra veu

Que nuestra voz

la llum salude

la luz salude

d'un sol novell.

de un nuevo sol.

 

 

Per a ofrenar noves glòries a Espanya,

Para ofrecer nuevas glorias a España,

tots a una veu, germans vingau.

todos a una voz, hermanos venid.

 

 

¡Ja en el taller i en el camp remoregen,

¡Ya en el taller y en el campo resuenan,

càntics d'amor, himnes de pau!

cantos de amor, himnos de paz!

 

 

¡Flamege en l'aire

¡Ondea en el aire

nostra Senyera!

nuestra Bandera!

 

 

¡Glòria a la Patria! ¡Visca València!

¡Gloria a la Patria! ¡Viva Valencia!

VALENCIA

José Padilla Sanchez

Valencia,
es la tierra de las flores, de la luz y del amor.
Valencia,
tus mujeres todas tienen de las rosas el color.
Valencia,
al sentir como perfuma de tus huertas el azahar,
quisiera,
en la tierra valenciana, mis amores encontrar.

La blanca barraca,
la flor del naranjo,
la huerta surtida
de almendros en flor.
El Turia de plata,
el cielo turquesa,
el sol valenciano,
van diciendo amor.

Amores,
en Valencia son floridos como ramos de azahar.
Quereres,
en Valencia sus mujeres con el alma suelen dar.
Pasiones,
en la tierra valenciana,
si te das de corazón,
sus hembras
ponen alma y ponen vida en sus besos de pasión.

Valencia,
es la tierra de las flores, de la luz y del amor.
Valencia,
tus mujeres todas tienen
de las rosas el color.

Valencia,
al sentir como perfuma
de tus huertas el azahar,
quisiera,
en la tierra valenciana, mis amores encontrar.

HIMNE DE LES FOGUERES

Ya s'alcen les flames, cami del cel
i ronquen les traques al seu content:
com si foren estrelles del firmament
esclaten les bombes formant dosel.

En la festa del foc, la mes radiant
naixcuda del poble, que sap goçar,
decidits volen tots, sense dubtar,
fer d'Alacant una ciutat triumfant.

En la nit de Sant Joan
quan se tiren trons i trons,
d'eixos ben grossos i bons,
de les dotze en avant,
i se pinta el cel de roig,
el que ronda una fadrina,
te que dur-li, s'es galant,
la seua coca ab tonyina.

"Tres pardalets, una moneta,
d'eixos que van en bicicleta.
Xiquets, ploreu, 
que pardalets tindreu... !"
Veniu, xiquets, i cantem
la fermosura d'Alacant,
la qu'es ya com tots sabem,
"Millor terra de Llevant".

En la mar mansa i lluentosa
qu'abaniquen les palmeres,
i a la llum de les Fogueres,
qu'es la festa mes fermosa,
i en un singular encant
diu al vent: Vixca Alacant... !
Vixca Alacant!!! vixca Alacant!!!

ROTLLO Y CANYA

Xorrocotxoc
No m'el encendràs el tio per detràs
Anem anem, seguim tots a la processó
Seguiu avant, no vos deixeu cap rosegó
farem traguet a Sant Roc,
matarem lo cuc allí,
i després que dirá i després que dirá
que no som d'ací
Anem anem
Seguim tots a la processó
Seguiu avant, no vos deixeu cap rosegó
farem traguet a Sant Roc,
matarem lo cuc allí,
cantarem altres cançons i ballarem,
la tarara si, tarara no.
Roda i cavila a qui demanes,
trenca't les cames, busca qui te dixe dinés.
Paga el trimestre al propietari
de lo contrari,
se pert molt més, se pert molt més
Som de Castelló !!!
la la ra la la la la la la ra la la la
Xorrocotxoc, bresquillera i albercoc.
mon pare no té nas
Xorrocotxoc, barriguera i corretxot.
mon pare no té nas
ma mare és xata, ma mare és xata,
Amb la canya pel camí tots anirem
i de rotllos també mos assesiarem
Tombatossals
menjarem confits i dolç torró
i a l'ermita pujarem
El tio Pep se'n va l'horta
Ole, pum!
Xorrocotxoc
No me lo encenderás por detrás
Vamos, vamos, sigamos todos a la procesión
Seguir adelante, no os dejéis ningún rosegó
Tomaremos un traguito en San Roque
mataremos el gusanillo allí
i después que dirá y después que dirá
que no somos de aquí
Vamos Vamos
Sigamos todos a la procesión
Seguir adelante, no os dejéis ningún rosegó
Tomaremos un traguito en San Roque
mataremos el gusanillo allí
Cantaremos otras canciones y bailaremos
la tarara si, la tarara no
Rueda y piensa a quien pides
rómpete las piernas, busca a quien te deje dinero
Paga el trimestre al propietario
de lo contrario
se pierde mucho más.
Somos de Castellón!!!
la la ra la la la la la la ra la la la
Xorrocotxoc, melocotonero y albaricoque
mi padre no tiene nariz
Xorrocotxoc, Barriguera y corretxot .
Mi padre no tiene nariz
mi madre es chata, mi madre es chata
Con la caña por el camino todos iremos
y de rollos también nos saciaremos.
Tumbacolinas
comeremos confites y dulce turrón
y a la ermita subiremos
El tio Pepe se va a la huerta
Ole, pum!

 

EL FALLERO

Despertant els nostres cors,
Valencia riu.
Per la senda de les, flors
ya ve l'estiu.
Creua el carrer la xicalla
replegant els trastos pa la falla;
i manté la tradició
d'esta cançó...
¿Hi ha una estoreta velleta
per a la falla de Sant Josep,
del tio Pep...?
I van juntant lo que els veins els van donant
per a buidar el porxe.
¿Hi ha una estoreta velleta
per a la falla de Sant Josep?,
I amb una estella del muntó
se du el compas de esta cançó.
En les cares de la gent
tot es content.
Xiqueta meua
que del carrer eres l'ama
per culpa teua
tinc el cor encés en flama.
No te separes
del caliu del meu voler,
reineta fallera,
que si me deixes
un ninot tindré que ser,
¿Hi ha una estoreta velleta
per a la falla de Sant Josep?,
per a la falla del teu carrer.

Volver al mapa